Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Hem

Styrsö Nordgårds samfällighetsförening

Förvaltar samfälligheterna s:7, s:42-51, s:137-151 på Styrsö i Göteborgs södra skärgård inklusive därtill hörande vattenområde och mindre skär. Enligt våra stadgar skall förvaltningen leda till att samfälligheterna och eventuell avkastning av dessa används på lämpligaste sätt sett ur medlemmarnas synpunkter. Eventuell uttaxering skall grundas på de delägande fastigheternas andelar i respektive samfällighet.

ÅRSMÖTE 31 MAJ kl 18.00 PÅ ÖBERGSKA

STYRSÖ BRATTEN

Styrelse 2021/22

Ulla Herlitz, ordförande

Jan Kjellberg, ledamot

Kent Carlund, ledamot

Magnus Andreasson, ledamot

Ingemar Corell, ersättare

Rachel Lekholm, ersättare/

sekreterare

Fastigheter

ÄR DIN FASTIGHET MED I STYRSÖ NORDGÅRD?

Det är Lantmäteriet som håller koll på alla samfälligheter. Vill du veta om din fastighet har del i Styrsö Nordgårds samfälligheter – och i så fall vilka och med vilka mantal – kan du gå in på Lantmäteriets hemsida lantmateriet.se. Logga in med ditt bankID under ”MIN FASTIGHET” och där finns alla uppgifter om din fastighet. Eller ring Lantmäteriet. Om fastigheten ingår i Styrsö Nordgård finns alla fastighetens andelar i samfälligheten och andra gemensamhetsanläggningar. Där finns både förteckning och kartor.

Årsmöte för 2021 års verksamhet

Årsmötet hålls på Öbergska vid Styrsö Bratten kl 18.00 tisdagen den 31 maj 2022. Äntligen i fas!!

DAGORDNING

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelse
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställning från styrelsen: om arrende alt försäljning av S:50 kyrkogården, om projekt på Lilla Mosskullen och eventuell brygga , om eventuell utdelning . Motioner från medlemmarna: inga
 7. Ersättning för styrelsen och revisorerna
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Val av styrelse och styrelseordförande och suppleanter. Enligt stadgarna 4 ordinarie och 2 suppleanter.
 10. Val av revisorer
 11. Fråga om val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Meddelande av plats för stämmoprotokollet

Verksamhetsberättelsen och ekonomiska berättelsen samt revisorernas berättelse presenteras på årsmötet.

Årsberättelse 2019/2020 samt stadgar 1989

Styrelsen för Styrsö Nordgårds Samfällighetsförening får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåren 2019 och 2020.

Styrelsen har under åren bestått av               Ordförande     Ulla Herlitz

                                                                              Sekreterare     Peter Friberg

                                                                              Kassör              Ulla Herlitz

                                                                              Ledamot          Kent Carlund

                                                                              Suppleant        Ingemar Corell

                                                                              Suppleant        Henrik Bergdén

Styrelsen har under 2019 haft tre styrelsemöten och årsmötet hölls i Öbergska Huset den 25 maj 2019. Jan Kjellberg har varit föreningens ordförande under senaste åren, men avsades han sig omval. Vi tackar Jan för tiden som ordförande och uppskattar att han finns kvar i styrelsen som ledamot. På årsmötet valdes Ulla till ordförande, annars inga nyheter under året beträffande styrelseledamöter.

Under 2019 har renoveringar av Braviksstugan genomförts både invändigt och utvändigt, bla byte av tak. Detta pga byte av hyresgäst då Rolando Bygg&Betong med målarna Peter Olsson och Martin Johansson tog över 1 januari efter Peter Lindgren.

Vi har anlitat advokatfirman STYRKS, Lars Melin, för villkorsändring av det löpnade 5 års-arrendet för 1000 kvm på Lilla Mossekullen. Nuvarande arrendet är av arrendenämnden satt till 8000 kr/år + en liten årlig ökning. Vi har yrkat 50 000 kr/år.

Med Ellevio har avtal slutits om några ledningsrätter samt ersättning för nedgrävning av elkablar, bla upp till Finkan.

Vi har gått med i det lokala föreningsnätverket Styrsö i Samverkan, och som alla andra fastighetsägare är vi enligt lag anslutna till Styrsö Vägförening. Vi har också bidragit med 10 000 kr för investeringen till Styrsö Fastighetsägareföreningens initiativ till belysning genom Arbores, utmed vår samfällda stig Styrsö S:46.

Styrsö kommun har sålt sin tomt och stuga i Bravik. Ursprungligen har kommunen köpt den av oss för ett mycket lågt belopp när kommunen behövde området för allmänt hamnändamål. Vi har försökt påverka kommunen att låta den gå tillbaks till samfälligheten, men kommunen har trots det sålt den till marknadsmässigt pris, drygt 2 miljoner kr. Nu alltså i privat ägo.

Ett arbete har påbörjats att se över alla föreningens kontrakt och samfälligheter. Bla har vi tagit ut en aktuell lista från Lantmäteriet över delägande fastigheter och uppdaterat Lantmäteriets offentliga uppgifter om samfällighetsföreningen.

Vi har valt att inte ha en kassör utan ekonomiadministrationen fungerar så att Jan attesterar fakturor och Ulla verkställer betalningarna via föreningens internettjänst.

2019 års julbord för förtroendevalda med respektive organiserades förtjänstfullt av Ingemar, intogs på The Golden Days den 18 december.

2020 blev ett speciellt år med Corona-pandemin som satte stopp för det mesta. Vi hade inga styrelsemöten och inget årsmöte varken 2020 eller 2021, men fortsatte sköta föreningens pågående verksamhet med samma förtroendevalda som innan. Nytt är dock att vi tecknat en kombinerad företagsförsäkring, en föreningsförsäkring, öppnat en hemsida: worldpress.com/styrsonordgard och att arrendeavtalet för Lilla Mossekullen är avgjort i Arrendenämnden och satt till 22000 kr/år för 2020-21 och 24000 kr/år för 2022-23. Under året har fd revisorn John Gunnar Carlund avlidit och fd styrelseledamoten Jan Melin har uppvaktats på 95-årsdagen.

Särskilda händelser 2021 som kan nämnas är att vi nu när många fått 2 doser vaccin mot Coronaviruset kan vi före årsskiftet 2021/22 genomföra årsmöte för åren 2019 och 2020.

Styrelsen

Styrsö november 2021

STADGAR för Styrsö Nordgårds samfällighetsförening 1989-05-08

SLUT

Kontakta oss

 • ulla.herlitz@helasverige.se